OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AURIGEMA s r.o., so sídlom J.G. Tajovského 3550/4, Michalovce 071 01, IČO: 45 465 932 , DIČ: 2022998582 , IČ DPH: SK2022998582 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košiciach, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  31787/V , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.rohozedoauta.sk.
Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: obchod@rohozedoauta.sk
telefón: 0948 84 64 64 
poštová adresa: AURIGEMA s r.o. Černyševského 10, Bratislava 851 01
číslo účtu: Tatra banka: 2923834846/1100
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: ke@soi.sk
1.2. Predajca zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.rohozedoauta.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek stránke na internetovom obchode www.rohozedoauta.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby doručil tovar v stanovenej dobe dodania uvádzanej pri produkte.
1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu.
1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku zodpovedajú realite.
1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
1.7. Predajca si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode www.rohozedoauta.sk pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný email s predmetom "Úspešne prijatá – potvrdenie objednávky.".
2.2. Predajca je viazaný ponukou, vrátane ceny tovaru, od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Úspešne prijatá – potvrdenie objednávky." až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom. 
2.3. Kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo poštou, pokiaľ sa nejedná o objednávu na mieru (textilné koberce).

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Predajca sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do termínu uvedeného pri potvrdení objednávky. Najneskôr 7 pracovných dní po tomto termíne, ale len po predchádzajúcom súhlase zákazníka.
4.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. 
4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, priamo s tovarom a v prípade potreby si môže vytlačiť informačný výpis faktúry (neslúži ako daňový doklad) po prihlásení sa na e-shop v prehľade objednávok. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho zákazník v balení.
4.5. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením e-mailom. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predajcu, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
5.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke www.rohozedoauta.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný do 14 dní doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
5.3. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru na vrátenie počas prepravy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Kúpna cena bude vrátená v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, ako platil kupujúci. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania.
5.4. Pri odstúpení od zmluvy je možné vrátiť iba tovar, ktorý je nepoužívaný, nepoškodený a vcelku. 
5.5. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
5.6. V súlade s ust. § 7 ods. 5 písm. c zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad textilné autokoberce na mieru).

6. Spracovanie osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej ako „GDPR“/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti AURIGEMA s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), nájde kupujúci všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov na stránke www.rohozedoauta.sk (v dolnej časti internetovej stránky, v sekcii „Účet – Ochrana osobných údajov“).

7. Reklamačné podmienky a poriadok vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov

7.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
7.3. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. - Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formular s popisom závady a poslať ho spolu s tovarom. Tovar je potrebné pred odoslaním na reklamáciu vyčistiť, inak nebude do reklamačného procesu prijatý a bude vrátený zákazníkovi na jeho prepravné náklady. V prípade, že zákazník chce reklamovať nepresnosť tovaru (nesedí v aute), je potrebné, aby daný tovar nebol používaný, v opačnom prípade nebude reklamácia nepresnosti uznaná.
7. 4. Pri uplatňovaní reklamácie doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu (ak bol súčasťou pôvodnej zásielky), faktúru a záručný list (ak bol tento vystavený). Reklamácie je nutné adresovať na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt alebo v hlavičke týchto všeobecných obchodných podmienok. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budemú odmietnuté a poslané naspäť. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje.
7.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa prekázateľného uplatnenia reklamácie.
7.7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
7.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom.
7.9. Ak prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné vady.
7.10. Sťažnosti a podnety je možné posielať kontaktným formulárom, emailom alebo poštou a rovnakým spôsosbom budú obratom vybavené.
7.11. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b. predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok
7.12. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
7.13. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
7.14. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb.
7.15. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
7.16. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na montáž, údržbu a použitie – u výrobkov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku .
7.17. Poučenie pre spotrebiteľa:(1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.(5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal.

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

Link na ARS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage