OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AURIGEMA s r.o., so sídlom J.G. Tajovského 3550/4, Michalovce 071 01, IČO: 45 465 932 , DIČ: 2022998582 , IČ DPH: SK2022998582 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košiciach, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  31787/V, e-mail: obchod@rohozedoauta.sk, tel.: +421 948 84 64 64 / ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť AURIGEMA“ /, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 1. Rozsah osobných údajov

Spoločnosť AURIGEMA s.r.o. sa snaží minimalizovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúva, aby ich rozsah postačoval na kvalitné poskytovanie služieb zákazníkom, na splnenie zákonnom stanovených povinností a chrániac oprávnené záujmy spoločnosti AURIGEMA a jej zákazníkov. Ide najmä o nasledujúce údaje:

 • Základné údaje, ktorými sú meno a priezvisko osoby a adresa bydliska,

 • V prípade zákazníka, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ aj obchodné meno, sídlo a IČO.

 • Kontaktné údaje zákazníka, ktorými sú e-mail, telefónne číslo, alebo iná kontaktná adresa.

 • Informácie o využívaní produktov a služieb v eshope, o produktoch ktoré si zákazník zakúpil, alebo zvažuje ich nákup a tzv. „cookies“.

 • Informácie o využívaní e-shopu, informačného newslettera a podobne. Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe.

 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o platbách a platobných metódach (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti).

 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, výdajného miesta alebo servisu.

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť AURIGEMA spracúva osobné údaje zákazníka:

(i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti AURIGEMA ),

(ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade podľa (i) nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej ako „Nariadenie GDPR“ / a v prípade podľa (ii) vybavovania reklamácií, článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je v prípade podľa (i) nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade podľa (ii) vybavovania reklamácií, na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti AURIGEMA .

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 63270/B

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

 • servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,

 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti AURIGEMA .

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Služba stráž produkt

Spoločnosť AURIGEMA spracúva na účely poskytnutia služby stráž produkt nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka v rozsahu: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na poskytnutie služby stráž produkt, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 63270/B

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.

 1. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť AURIGEMA spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 63270/B

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 1. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť AURIGEMA spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkov, nasledovné osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť AURIGEMA 

 • telekomunikační operátori

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 1. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť AURIGEMA spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu, prípadne aj fotografiu víťaza s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 1. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť AURIGEMA bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebook profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 1. Uplatňovanie nárokov spoločnosti AURIGEMA 

Spoločnosť AURIGEMA spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti AURIGEMA nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou AURIGEMA , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti AURIGEMA , údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti AURIGEMA.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti AURIGEMA . Oprávneným záujmom spoločnosti AURIGEMA je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti AURIGEMA .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas plynutia premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti AURIGEMA uplatňované nároky, alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti AURIGEMA 

Spoločnosť AURIGEMA spracúva osobné údaje uvedené v písm. A) až J) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti AURIGEMA .

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AURIGEMA  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou AURIGEMA .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 1. Marketingová činnosť

 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu s odberom newsletteru. Z odberu newsletteru, t.j. obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete kontaktovanie prostredníctvom e-mailovej adresy: obchod@rohozedoauta.sk alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 948 84 64 64. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať prostredníctvom e-mailu: obchod@rohozedoauta.sk.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 63270/B

 1. Osobné údaje spracovávané automaticky

Pri návšteve webovej stránky spoločnosti AURIGEMA môže spoločnosť AURIGEMA o zákazníkovi alebo potenciálnom zákazníkovi zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Spoločnosť AURIGEMA môže taktiež spracovávať informácie o správaní osôb na jej webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na webových stránkach navštívia a ktorý tovar im je zobrazený. Informácie o správaní osôb na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sama spoločnosť AURIGEMA nedokáže priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. Ide o tzv. súbory „cookies“, a ich informatívny popis je uvedený nižšie.

Ak pristupuje osoba na webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môže spoločnosť AURIGEMA spracovávať aj informácie o jej mobilnom zariadení (dáta o mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Spoločnosť AURIGEMA automaticky spracováva tzv. cookies.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Spoločnosť AURIGEMA tak dokáže odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach internetového obchodu preto používame tieto cookies:

 • Technické cookies: k tomu, aby internetový obchod fungoval správne (napr. aby si zákazník mohol vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby mohol nakupovať tovar a služby), používa spoločnosť AURIGEMA technické cookies. Bez nich by internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

 • Funkčné cookies: aby sa zákazník nemusel neustále prihlasovať a aby si nemusel stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa mu internetový obchod zobrazí), pomáhajú funkčné cookies. V takom prípade je heslo zákazníka vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne zákazníkovi spríjemní a uľahčí návštevu internetového obchodu spoločnosti AURIGEMA.

 • Analytické cookies: analytické cookies pomáhajú vylepšiť internetový obchod, z čoho vo výsledku profituje zákazník. Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. Spoločnosť AURIGEMA pracuje len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokáže z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na jej webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používa spoločnosť AURIGEMA aj na reklamné účely, kedy zákazníkovi na základe týchto údajov môže zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k zákazníkovi považuje za relevantnú. Ak chce mať zákazník kontrolu nad tým, aké analytické cookies spoločnosť AURIGEMA spracováva, môže použiť prídavný program od Googlu (možno ho spustiť len z počítača).

Ako môže zákazník ovplyvniť, ktoré z cookies bude prevádzkovateľ spracovávať?

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môže zákazník ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakáže aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožní tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré zákazníkovi pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies zo strany prevádzkovateľa môže mať zákazník ľahko pod kontrolou, ak bude používať prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies však zákazník sťaží zlepšovanie internetového obchodu spoločnosti AURIGEMA.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť AURIGEMA uchováva osobné údaje zákazníka po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou AURIGEMA ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim.

V prípade spracúvania osobných údajov, na ktoré udelil zákazník súhlas, budú tieto osobné údaje spracovávané po dobu trvania účelu ich spracovávania, prípadne do doby vyslovenia nesúhlasu zákazníka so spracovávaním osobných údajov. Zákazník môže vysloviť svoj nesúhlas prostredníctvom zmeny vo svojom užívateľskom profile alebo môže kontaktovať spoločnosť AURIGEMA zaslaním e-mailu na adresu: obchod@rohozedoauta.sk, alebo telefonicky na infolinke dostupnej na tel. čísle +421 948 84 64 64.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané pre riadne poskytovanie služieb a plnenie povinností spoločnosti, resp. na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou AURIGEMA a zákazníkom alebo sú nevyhnutné na účely dodržiavania platných právnych predpisov, uchováva spoločnosť AURIGEMA najdlhšie po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. v prípade daňových povinností, je podľa príslušných právnych predpisov doba uchovávania osobných údajov 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu zákazníka, či iným obdobným spôsobom, spracováva spoločnosť AURIGEMA po dobu využívania služieb zákazníkom a ďalej po dobu zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Všetky údaje spracovávané spoločnosťou AURIGEMA sú chránené prijatím primeraných opatrení, vďaka ktorým dochádza k zamedzeniu neoprávnenému prístupu a zneužitiu osobných údajov zákazníkov a potencionálnych zákazníkov, a ktoré spočívajú v technickom a inom organizačnom zabezpečení osobných údajov. Komunikácia medzi zariadeniami zákazníkov a webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje zákazníkov sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným a starostlivo kontrolovaným prístupom. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú následne pravidelne aktualizované.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom,

 2. na opravu osobných údajov,

 3. na vymazanie osobných údajov,

 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 5. právo na prenosnosť osobných údajov

 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti AURIGEMA nasledovne:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo

c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

 1. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.